Landbruk

Landbruksinstallasjoner stiller store krav til faglig dyktighet og korrekt utført arbeid

Store påkjenninger

Elektriske installasjoner og elektrisk utstyr som brukes i landbruket utsettes ofte for store påkjenninger. Det henger sammen med at anleggene brukes i miljøer som er fuktige, etsende eller ekstremt støvfulle og dermed brannfarlige. Dessuten utsettes en stor del av installasjoner og utstyr for store temperatursvingninger som kan medføre problem med kondens og korrosjon. De som skal planlegge utføre elektriske installasjoner i disse miljøene må derfor sette seg inn i og ta hensyn til de forhold som rår.

Risiko

En risikobedømming må derfor alltid gjennomføres før arbeidet påbegynnes. Det er nødvendig for å minske risikoen for skader og ulykker og for å oppnå god driftssikkerhet. Ved nybygging, ombygging, komplettering eller endringer av den elektriske installasjonen er det av stor betydning at brukeren og elektroentreprenøren samråder på et så tidlig stadium som mulig. Godt samarbeid mellom eier/bruker og den som planlegger/utfører elektriske installasjoner er en forutsetning for et godt og sikkert anlegg med lang levetid.

Sikkerhet

For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved arbeid kreves det for eksempel at elektrisk tilførsel skal kunne kobles fra ved vedlikeholdsarbeid. Maskiner som ikke er tilkoblet med stikkontakt og plugg skal ha sikkerhetsbryter. (Fylltømmer i silo) Videre krever Mattilsynet i holdforskriftene for husdyr at det skal være brannalarmanlegg i husdyrrom.

Forsikringserstatning

For at ikke forsikringserstatning skal reduseres eller helt utgå krever forsikringsselskapene i noen tilfeller at alarm og overspenningsvern skal være montert – også der det ikke er husdyr. For elektrisk utstyr er det viktig med beskyttelse mot overspenning. Hold av husdyr kan kreve at det også ved strømbrudd må være tilgang på elkraft. Det kan bety at det må finnes reservekraft.

Kompetanse

Vi har kompetanse på landbruk, og har installert en mengde fellesfjøs, broilerfabrikker, grisfjøs, etc.

For mer informasjon kan du lese her:

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket.